GoodComfort logo
Like us on Facebook  
 
AvlshopperAvlshingst Wind WhistleGloria De CampeaoTil salgOm os
 

Bliv hesteejer

Det er en fantastisk oplevelse. Der åbner sig en helt ny verden...

   

Spænding, forventninger og gyset ved at følge sin hest og ved at se den starte i et væddeløb er noget helt unikt, som ikke kan beskrives - det skal opleves.

 
   

Hvorfor?

 
   

Bliver man først grebet blot en smule af galopsportens drama, åbner der sig pludselig helt nye muligheder - både på det sociale og det reklame-mæssige niveau. Som privat eller firma (l)ejer, vil man naturligvis have forskellige behov.

 
   

Det sociale

 
    Når man ejer en galophest har man et godt samlingspunkt og netværk. Først og fremmest på løbsdage, hvor der er rig mulighed for at invitere familie, venner, kollegaer og kunder til en herlig ”Day at the Races” med alt hvad dette indebærer af hyggeligt samvær, god mad og naturligvis glæden ved at opleve sin hest i løb. Ligeledes kan man på hverdage besøge hest og træner på galopbanen.  
   

Reklameværdien

 
   

Som virksomhed har man glæde af den ret store medie-dækning i Norden af især storløb, hvor alle GoodComforts heste er tilmeldt. Desuden kan man som virksomhed drage fordel af en identitet overfor et stort segment af galopinteresserede samt benytte det i kampagner til et fragment af prisen, det ellers let koster at deltage i sportsmarketing.

 
       
     
   

GoodComforts Holler High vinder på Klampenborg, 2012 bærende de stolte grøn/gule farver.

 
   

Træner af galophest

 
   

Efter køb af galophest skal hesten i professional træning. Her står GoodComfort til rådighed for forbindelser til dette. Siden overgår alt arbejde med hesten til træneren, som i samråd med ejer gennemgår hvilken løb, der skal satses på.

 
   

Væddeløbsfarver

 
   

Hver enkelt hesteejer skal have registreret sine egne personlige væddelbsfarver (farven på jockeydragt og hue) hos Dansk Galop. Jockeyen, der rider den pågældende ejers hest, bærer altid ejerens væddeløbsfarver under løbene. Ejeren får herved mulighed for at bruge de kreative evner, når oplægget til "farverne" skal udarbejdes.

 
       
     
   

Før i tiden var det at eje en galophest forbeholdt meget velhavende mennesker. Men i dag er muligheden åben for alle bl.a. ved at eje hesten i partnerskab med gode venner eller ved ejerskab i firmaregi. Uanset hvilken form for ejerskab, der er tale om, er glæden og oplevelsen ved at eje en galophest den samme.

 
   

Skatteregler ved indlæggelse af afgørelser/meddelelser i Retsinformation

 
   

1. Overskrift: Skatte- og momsmæssig behandling af væddeløbsheste og stutterier

2. Dokumentets dato: [dato for offentliggørelse indsættes]

3. Myndighed: Skatteministeriet

4. Sagsnummer: 2011-012-0026

5. Styresignal

6. Overordnede emner: skat, moms

7. Emneord: erhvervsvirksomhed, stutteri, væddeløbsheste

8. Resumé: I styresignalet beskrives retningslinjerne for, hvornår drift af væddeløbsstald og stutteri anses for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, henholdsvis selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.

9. Hjemmel: Lov nr. 149 af 10. april 1922 med senere ændringer, lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2002 med senere ændringer.

10. Reference til lovgivning: Statsskattelovens §§ 4-6, momslovens § 3, stk. 1

11. Henvisning til juridiske vejledninger:
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit E.A.1.2.2, E.A.1.2.3.2 og E.A.1.2.3.3.
Momsvejledledningen 2011-1, afsnit C.1.4

12. Ansvarligt fagkontor: Erhverv og Ejendomme

13. Tekst:

1. Indledning

Vurderingen af, om en virksomhed kan anses for erhvervsmæssig i skatteretlig forstand, foretages ud fra en samlet vurdering, hvori alle relevante forhold inddrages. De momenter, deri denne forbindelse tillægges betydning, er opregnet i Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit E.A.1.2.2.

Det gælder generelt, at erhvervsmæssig virksomhed er indrettet med henblik på systematisk indkomsterhvervelse. Herved adskiller erhvervsmæssig virksomhed sig fra hobbyvirksomhed, derer udslag af en personlig interesse.

De generelle principper for, hvornår en virksomhed er erhvervsmæssig eller har karakter af hobby, gælder også for stutterier og væddeløbsstalde. Skatteministeriet er blevet opmærksompå, at der inden for disse områder har været udvist unødig tilbageholdenhed med at anse virksomheder for erhvervsmæssige, og Skatteministeriet har derfor besluttet at udsende dette styresignal, hvori det beskrives, hvorledes vurderingen skal foretages.

Det har bl.a. følgende betydning, at en virksomhed anses for erhvervsmæssig:

 • Avancen ved salg af en hest er kun skattepligtig, hvis hesten har indgået i en erhvervsmæssig virksomhed, eller hvis hesten er købt med henblik på videresalg med fortjeneste.
 • Underskud ved en aktivitet kan kun fradrages ved indkomstopgørelsen og evt. fremføres til modregning i senere års overskud, hvis der er tale om erhvervsmæssig virksomhed.
 • Der kan kun afskrives efter afskrivningsloven på aktiver, der indgår i en erhvervsvirksomhed.
 • Virksomhedsskatteloven kan kun anvendes af selvstændigt erhvervsdrivende.
 • Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af indkomst fra en erhvervsvirksomhed, men ikke fra en hobbyvirksomhed.

2. Væddeløbsheste

Det er en forudsætning for, at en virksomhed med væddeløbsheste kan anses for erhvervsmæssig, at hestene er registreret i Dansk Travsports Centralforbunds database eller Dansk Galops database.

Hold af væddeløbsheste anses for erhvervsmæssig, hvis virksomheden efter en teknisk-faglig vurdering kan anses for professionelt drevet og efter udløbet af etableringsfasen, der typisk er på 5-7 år, er overskudsgivende (rentabel) eller i hvert fald på længere sigt kan forventes blive overskudsgivende.

Ved vurderingen af, om virksomheden kan anses for erhvervsmæssig, skal der vægges vægt på, om hestene trænes af en professionel træner med a-licens, og om der benyttes kusk/jockey med professionel licens. Der skal endvidere henses til antallet af starter og størrelsen af indvundne præmier.

Antallet af heste er ikke i sig selv afgørende for, om en virksomhed kan anses for erhvervsmæssig, men hvis der ejes så mange heste, at det muliggør en mere en rationel drift, vil dette tale for at anse virksomheden for erhvervsmæssigt drevet. Det samme gælder, hvis en hesteejer lader sine heste opstalde i en større stald, hvor der også står andre væddeløbsheste.

Selv om hold af en eller flere væddeløbsheste ikke kan anses for erhvervsmæssig, vil udgifterne til hestehold dog fortsat kunne fradrages efter ligningslovens § 8, stk. 1, hvis hesteholdet efter en konkret vurdering har tilstrækkelig reklameværdi for en anden virksomhed tilhørende den skattepligtige.

3. Samtidig drift af stutteri og hold af væddeløbsheste

Det skattemæssige vurdering af, om et stutteri kan anses for erhvervsmæssigt drevet, foretages efter de samme retningslinjer, som gælder for hold af væddeløbsheste. Der lægges således vægt på, om virksomheden drives teknisk-fagligt forsvarligt, om antallet af heste muliggør en rationel drift, og om virksomheden er overskudsgivende eller har mulighed for at opnå et overskud inden for en årrække.

Efter hidtidig praksis har personer eller selskaber, der driver stutteri og samtidig holder væddeløbsheste, ved selvangivelsen skullet foretage en opdeling af aktiviteterne, således at stutteri og væddeløbsstald er blevet anset for hver sin virksomhed. Der har herefter skullet tages stilling til, om hver virksomhed isoleret set kunne anses for erhvervsmæssigt drevet. Heste, der er blevet opdrættet i et stutteri, er blevet anset for overgået til væddeløbsstald efter udgangen af 3-års-sæsonen.

Fremover vil der skulle foretages en konkret vurdering af, om stutteri og hold af væddeløbsheste kan anses for én samlet virksomhed. Dette gælder også, hvis der er flere ejere, når blot ejerkreds og ejerforhold er det samme i begge dele af virksomheden.

Afgørende for, om der er tale om én eller flere virksomheder, er, om den samlede aktivitet fremstår som en driftsmæssig enhed. Herfor taler følgende forhold:

 • Der er heste, der overgår fra stutteri til væddeløbsstald forud for senere videresalg.
 • Der er hopper, der overgår fra stutteri til væddeløbsstald for efter endt væddeløbskarriere at gå tilbage i stutteriet med avl for øje.
 • Der sker opkøb af hopper til væddeløbsstald med henblik på senere overgang til stutteri.
 • Der foretages fælles indkøb m.v.
 • Der er fælles administration og regnskabsføring.
 • Saldoafskrivninger foretages under ét.

4. Moms

Efter hidtidig praksis er virksomhed med heste, der deltager i væddeløb, ikke omfattet af momslovens regler.
Det betyder:

at der ikke er fradragsret for moms af køb af varer og ydelser, f.eks. foder, staldomkostninger, dyrlæge, smed, træning mv. vedrørende væddeløbsheste,
at der ikke skal betales moms af de indtægter, der knytter sig til væddeløbsheste, f.eks. ved salg af væddeløbsheste.

Praksis ændres, så virksomhed med væddeløbsheste, der efter den skattemæssige vurdering anses for erhvervsmæssigt drevet, også anses for selvstændig økonomisk virksomhed efter momsreglerne, dvs. virksomheden med væddeløbsheste bliver omfattet af momslovens regler.

Det betyder:

 • at der er fradragsret for moms af køb af varer og ydelser, f.eks. foder, staldomkostninger, dyrlæge, smed, træning mv. vedrørende væddeløbsheste,
 • at der skal betales moms af de indtægter, der knytter sig til væddeløbsheste, f.eks. ved salg af væddeløbsheste.

Der skal ikke betales moms af indtægter i form af løbspræmier, da sådanne præmier ikke anses for vederlag for levering af en tjenesteydelse.

5. Ikrafttrædelse

Den ændrede praksis for, hvornår væddeløbsstalde og stutterier i skatte- og momsmæssig henseende anses for erhvervsmæssig virksomhed, gælder fra og med indkomståret 2011. For indkomståret 2011 kan den skattepligtige dog vælge, at vurderingen af, om der er tale om erhvervsmæssig virksomhed eller hobby, skal foretages i henhold til den hidtil gældende administrative praksis.